Konkurs informatyczno – czytelniczy „Rebusem pisane”

UCZESTNICY

Uczniowie klas VI – VIII   SP6 w Kaliszu

CELE KONKURSU

  • promocja biblioteki i jej zbiorów w środowisku szkolnym jako miejsca
    przyjaznego uczniom w procesie edukacji i w czasie wolnym od nauki, 
  • integracja uczniów wokół biblioteki,
  • motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności,
  • stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania własnego odbioru ulubionej książki poprzez pracę plastyczną.
  • doskonalenie umiejętności informatycznych w celu wykorzystania różnorodnych technik graficznych.

ZADANIE

Zadanie uczestników polega na samodzielnym, twórczym i kreatywnym wykonaniu w dowolnym programie graficznym  rebusu prezentującego tytuł wybranej książki.

Pracę należy dostarczyć na adres bibliotekasp6kalisz@o2.pl  Do pliku z pracą należy dołączyć kartę informacyjną zawierającą następujące dane:
• imię i nazwisko autora pracy,
• klasę,
• informację, w jakim programie została wykonana praca,
• tytuł i nazwisko autora książki.

Nadsyłamy do 8.12.2023r.

OCENA PRAC:
Oceny prac dokona Komisja Konkursowa. Prace konkursowe zostaną  zamieszczone na stronie szkoły.
Komisja Konkursowa oceni:
1. Walory plastyczne pracy, samodzielność, oryginalność,
2. Estetykę wykonania pracy,
3. Wykorzystanie narzędzi programu graficznego,
4. Zgodność z tematem i celem konkursu,
5. Inwencję twórczą,

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz