Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych w Kaliszu

Jesienny wianek

Wykonaj na podkładzie ze słomy, wikliny lub gałęzi wianek ozdobny z dostępnych obecnie do zbioru w lesie, ogrodzie, parku lub łące materiałów naturalnych.

Wskazówki:

Zastosuj rośliny (kwiaty: tj. astry, chryzantemy, róże, itp. gałązki drzew lub krzewów, źdźbła traw, liście, żołędzie, kasztany, jarzębinę, itd.).

Możesz użyć do mocowania drucików, szpilek, pinezek lub kleju na gorąco,

I. ORGANIZATORZY

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Kaliszu i Nadleśnictwo Kalisz

II.CELE KONKURSU

Poszerzanie zainteresowań artystycznych.

Dostrzeganie piękna przyrody w czasie jesieni.

Kształtowanie ekologicznej postawy.

III. REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

Uczniowie klas I-IV

Uczniowie klasy V- VIII szkoły podstawowej

2. Prace konkursowe należy składać w

siedzibie Zespołu Szkolno  Przedszkolnego nr 6 w Kaliszu, ul Chełmska 18

62-800 Kalisz

do 11.10.2022 r.

Każda praca powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem, klasą i szkołą

Uczestnik konkursu musi dostarczyć wypełnione załączniki .

3. Prace mogą być zbiorowe.

4. Prace zostaną ocenione 12.10.2023 przez jury powołane przez organizatorów.

5. Prace nie podlegają zwrotowi.

6. Prace zostaną zawieszone na terenie Leśne Centrum Edukacji oraz na boisku ZSP nr w Kaliszu i będą dostępne do zwiedzania do końca listopada, jeżeli nie ulegną wcześniej zniszczeniu.

7. Opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni przez organizatora o terminie, miejscu, sposobie i warunkach przekazania dyplomów i nagród.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

9. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Kaliszu pod nr tel. (62) 76 70 229

519 145 919

Osoba udzielająca informacji o konkursie – Monika Montelatic

ZAŁĄCZNIK NR 1 KARTA ZGŁOSZENIA

1.Imię/imiona, nazwisko uczestnika: …………………………………………………………………………………………. 2.Klasa: ………………………………………………………………………………………….

3.Nazwa, adres szkoły, telefon, e-mail:

 ………………………………………………………………………………………….

4.Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca: …………………………………………………………………………………………..

ZAŁĄCZNIKI NR 2

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w konkursie plastycznym “Jesienny wianek”. Oświadczam, że zapoznałam/- em się i akceptuję regulamin konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie, utrwalanie i nieodpłatne wykorzystywanie danych osobowych (imię, nazwisko, nazwa szkoły, klasa), wizerunku dziecka/podopiecznego przez organizatora w zakresie związanym z udziałem w konkursie. Oświadczam również, że podałam/-em dane osobowe mojego dziecka/podopiecznego dobrowolnie. Wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć pracy konkursowej mojego dziecka/podopiecznego na stronie internetowej organizatora. Wyrażam zgodę na publikowanie w celach promocyjnych organizatora, wykonanych podczas rozdania nagród zdjęć, na których znajduje się moje dziecko (podopieczny) Podstawa prawna:

1.        ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000),

2.         rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Data ………………………………………… Podpis rodzica/ opiekuna ……………………………………….

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz