Polityka prywatności i cookies

W trosce o bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych w Szkole
Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza ul. Chełmska 18 62-800 Kalisz
opracowaliśmy i wdrożyliśmy politykę określającą zasady gromadzenia,
przetwarzania i udostępniania danych osobowych. W oparciu o procedury oraz przy
zachowaniu pełnej staranności przez pracowników szkoły chronimy Państwa dane
osobowe przed dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem,
ujawnianiem, zniszczeniem lub utratą.
Polityka prywatności serwisu skierowana jest do osób z niego korzystających,
zwanych dalej Użytkownikami. Prezentuje zakres danych dotyczących osobistej
identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisu oraz mechanizmy
zapewniające jego prywatność (wynikłe z przepisów prawa). Polityka prywatności
stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby, której
dane dotyczą (Użytkownika anonimowego/zarejestrowanego).

 1. Dane gromadzone przez właściciela serwisu
   Adresy IP Użytkownika
   Cookies (tzw. ciasteczka)
   Login/Konto/Nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji
   informacja o przeglądarce użytkownika
   email
   nazwisko i imię
 2. Sposób zbierania danych
  Dane Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez serwer lub
  podawane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
 3. Sposób wykorzystania danych
  Dane Użytkowników wykorzystane są do celów administrowania serwisem,
  statystyki odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu. Dane Użytkowników nie
  są udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na
  podstawie przepisów prawa.
 4. Kontakt z Użytkownikiem
  Właściciel serwisu przewiduje kontakt z Użytkownikami zarejestrowanymi w celu
  informowania o zmianach w serwisie oraz jego usługach.
  W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie polityki prywatności prosimy o
  kierowanie pytań na adres iod.szkola@wp.pl
 5. Dokonywanie zmian w danych osobowych Użytkownika
  Każdy Użytkownik zarejestrowany może pisemnie, telefonicznie lub mailowo
  zgłosić do właściciela serwisu zmianę w swoich danych osobowych lub dokonać tych
  zmian samodzielnie w serwisie.
 6. Obowiązek informacyjny
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr nr 6
im. Henryka Sienkiewicz ul. Chełmska 18 62-800 Kalisz, tel: 62 7670229, mail:
sp6@um.kalisz.pl
b) Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych a także
egzekucji przysługujących praw, można kierować do powołanego przez
Administratora Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem
adresu: iod.szkola@wp.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach administrowania
serwisem, statystyki odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu,
utrzymaniem kontaktu z Użytkownikami- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty
uczestniczące w realizacji usług
e) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odrębnymi
przepisami bądź wytycznymi właściwych organów.
f) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania
g) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
może skutkować odmową realizacji usług

 1. Polityka korzystania przez serwis z plików cookies (ciasteczek).
  a) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności
  pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
  Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
  przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  b) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
  pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu
  c) Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek
  informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies
  stosowane w serwisie nie przechowuje żadnych danych osobowych ani innych
  informacji zebranych od użytkowników i służą do celów statystycznych .
  d) Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
  (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika
  na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym
  zakresie można skonfigurować samodzielnie w tym między innymi wymusić
  automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją
  sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania
  (przeglądarki internetowe). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w
  stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych
  funkcjonalności serwisu. ”
  e) Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji
  Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w
  szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i

odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb;
 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich
struktury i zawartości;
 utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której
Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu
i hasła;
f) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
 Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej).
 „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Użytkownika.
g) W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w
ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
◦„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru
czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 1. Odnośniki do innych stron umieszczonych na stronie serwisu
  Właściciel serwisu informuje, że serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW.
  Właściciel serwisu zaleca zapoznanie się politykami prywatności tam
  obowiązującymi, gdyż nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 2. Zabezpieczenie danych użytkowników w Serwisie
  Opis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających zawarty jest
  Polityce bezpieczeństwa ochrony danych osobowych właściciela serwisu. W
  szczególności stosowane są następujące zabezpieczenia:
  a) dane pobierane automatycznie przez serwer są zabezpieczone poprzez
  mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu
  b) dane pobierane od użytkowników podczas procesu rejestracji są zabezpieczone
  protokołem SSL oraz poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu
  c) dostęp do administrowania serwisem odbywa się z zastosowaniem mechanizmu
  uwierzytelniania
 3. Informacje dotyczące zmian w polityce prywatności
  W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną
  odpowiednie modyfikacje w treści polityki prywatności.

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz