Procedury covid-19

Aneks do regulaminów biblioteki szkolnej

rok szkolny 2020/2021

Procedury obowiązujące w bibliotece szkolnej na czas trwania

pandemii Covid -19

 1. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).
 2. Bibliotekarz nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę podczas wykonywania obowiązków.
 3. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie biblioteki ( co godzinę).
 4. W widocznym miejscu np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających ( 1 osoba), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej. Ograniczenie liczby użytkowników wynosi do 1 osoby, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 5. Informacja o godzinach pracy biblioteki umieszczona jest na drzwiach biblioteki.
 6. Ograniczony zostaje dostęp do księgozbioru bibliotecznego. Nauczyciel bibliotekarz sam przynosi uczniowi wybraną książkę.
 7. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do pudła lub na wydzielone półki bądź regały. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – 2 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania.
 8. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego przygotowany, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał.
 9. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 10. Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie własnych foliowych okładek, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
 11. Wychowawca zaopatrzony w rękawiczki i maseczkę w dniu zwrotu podręczników odbiera komplety książek od uczniów odhacza zwrot, po czym odkłada podręczniki do kartonów, które po kwarantannie zostają przekazane do biblioteki.
 12. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach.
 13. Wychowawca lub bibliotekarz powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o konieczności zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach odkupienia w przypadku uszkodzenia lub zgubienia podręcznika lub książki.

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz