Regulamin szkolnego konkursu literacko-plastycznego „Ballady i romanse Adama Mickiewicza. Obraz” (kl. V-VI)

TEMAT KONKURSU:

Konkurs jest organizowany z okazji Narodowego Czytania. Przedmiotem konkursu jest stworzenie obrazu o tematyce związanej z treścią wybranej ballady lub romansu Adama Mickiewicza.

CELE KONKURSU:

• rozwijanie twórczego myślenia i pomysłowości,

• łączenie umiejętności literackich i plastycznych,

• wykorzystanie różnych technik do zaprezentowania fragmentu ballady,

• umożliwienie zaprezentowania swojego talentu artystycznego.

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do uczniów z klas IV-VI.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRACY:

  • Zadaniem każdego uczestnika jest wykonanie obrazu – na podstawie jednej ballady lub romansu Adama Mickiewicza – „Ballady i romanse”- (https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/ballady-i-romanse.pdf)
  • Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
  •  Objętość pracy 1 strona formatu A4.
  • Praca powinna być oryginalna.
  • Pracę należy spiąć w całość i podpisać według wzoru:

– imię i nazwisko autora, klasa

– nazwę ballady lub romansu

JURY:

Prace będą oceniane wg określonych kryteriów:

  • zgodność treści obrazu z tematem konkursu
  • czytelność zamieszczonych treści,
  • twórcza pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
  • estetyka pracy,
  • oryginalność

TERMINY:

Prace należy dostarczyć do nauczycieli języka polskiego do 30.09.2021r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.10. 2021r. Informacje o wynikach zostaną przesłane w e- dzienniku.

Nagrody: dyplom, pochwała w e-dzienniku, nagrody rzeczowe.

UWAGI KOŃCOWE:

Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie

możliwość publikacji na stronie www szkoły, facebooku szkolnym lub wystawy na gazetce

szkolnej.

Informacji o konkursie udzielają nauczyciele poloniści: Aleksandra Bazalińska, Małgorzata Fornalczyk.

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz