Regulamin

  1. Ogólne założenia:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Kaliszu.

 2. Cele konkursu:

• Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowania nauką języka angielskiego oraz zachęcenie do rozwijania swoich umiejętności językowych

 • Rozwijanie motywacji i pasji do nauki języka angielskiego

• Poszerzanie zakresu słownictwa oraz ćwiczenie jego pisowni

• Wzmacnianie wiary we własne siły oraz podwyższanie samooceny uczniów

• Rozwijanie uzdolnień plastycznych uczniów

3. Regulamin konkursu:

Konkurs jest bezpłatny, a udział w nim jest dobrowolny oraz oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu konkursu. Za przygotowanie do konkursu i zebranie prac odpowiedzialne są M. Grala i M. Król- Symanowicz. Jeden uczeń może przygotować tylko jedną pracę konkursową. Wszelkie pytania w sprawie konkursu należy kierować do ww. nauczycieli.

 Zadaniem uczniów jest wykonanie własnego słowniczka obrazkowego w języku angielskim.

 Należy wybrać odpowiednio kl. I -10 słówek, kl. II – 20 słówek, kl. III – 30 słówek z podanych poniżej kategorii, następnie poprawnie zapisać je w języku angielskim oraz wizualnie przedstawić ich znaczenie:

1) ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele);

2) moje miejsce zamieszkania (mój dom, moja miejscowość);

3) moja szkoła;

4) popularne zawody;

5) mój dzień, moje zabawy;

6) jedzenie;

7) sklep;

8) mój czas wolny i wakacje;

9) święta i tradycje, mój kraj;

10) sport;

11) moje samopoczucie;

12) przyroda wokół mnie;

13) świat baśni i wyobraźni

Format pracy: arkusz A1 Technika wykonania słowniczka: dowolna (plakat, grafika komputerowa, rysunek, kolaż, itd.)

Każda praca powinna z tyłu zawierać metryczkę:

• Tytuł pracy: MY PICTURE DICTIONARY

 • Imię i nazwisko ucznia – wykonawcy pracy

• Klasa

 Prace należy przekazać ww. nauczycielom do dnia 15października 2021r. wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu (zał. 1).

4. Ocena prac:

 ➢ Prace konkursowe oceniane będą przez nauczycieli języka angielskiego oraz plastyki .

➢ Od decyzji komisji konkursowej nie ma odwołania.

➢ Nagrodzeni uczniowie (trzy główne nagrody [1,2,3 miejsce] oraz wyróżnienia) otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 ➢ Dostarczone prace nie będą zwracane. Jednocześnie organizatorzy zapewniają, że prace nie będą wykorzystane do żadnych innych celów pozakonkursowych.

➢ Udział w konkursie jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu oraz umieszczenia zwycięskich prac oraz nazwisk ich autorów na stronie internetowej oraz na wystawie w holu szkoły.

 5. Kryteria oceny prac: ✓ poprawność językowa i prawidłowy zapis, ✓ zgodność z tematyką konkursu, ✓ walory artystyczne, ✓ estetyka wykonania, ✓ pomysłowość, ✓ wkład pracy, ✓ kreatywność, ✓ oryginalność wykonanej pracy.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz