Procedura organizowania uroczystości szkolnych

obowiązującą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6  w Kaliszu

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH

 1. Uroczystości szkolne oraz apele są stałym elementem tradycji i obrzędowości szkolnej.
 2. Kalendarz imprez uroczystości szkolnych wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z Rada Pedagogiczną na początku każdego roku szkolnego i podaje go do wiadomości uczniów i rodziców zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami przekazywania informacji.
 3. Kalendarz apeli szkolnych wyznacza dyrektor w porozumieniu z RP
 4. Apele szkolne mogą być prowadzone oddzielnie dla klas I – III oraz IV – VI po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
 5. Tematyka apeli szkolnych wynika z bieżących potrzeb oraz realizacji zadań szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego i programu rozwoju szkoły.

PRZYGOTOWANIE UROCZYSTOŚCI, IMPREZ I APELI SZKOLNYCH

 1. Za przygotowanie i przebieg uroczystości szkolnych odpowiedzialni są wyznaczeni nauczyciele, a w przypadku apeli tematycznych klasy lub opiekunowie organizacji szkolnych.
 2. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie uroczystości, imprezy, apelu mają całościowy nadzór na ich przygotowaniem i przebiegiem.
 3. Nauczyciel organizujący uroczystość szkolna ma prawo:
  1. w porozumieniu z nauczycielami, zaangażować uczniów szkoły do organizacji imprezy;
  1. określenia sposobów i form oczekiwanej pomocy ze strony innych nauczycieli, dyrekcji szkoły.
 4. Do obowiązków osób odpowiedzialnych za przygotowanie imprezy, uroczystości, apelu należy:
  1. zaplanowanie z dużym wyprzedzeniem działań wymagających przygotowania

uroczystości, apelu, imprezy, w tym odpowiednio wcześniejsze informowanie innych nauczycieli np. o terminie próby;

 • podejmowanie takich działań organizacyjnych, które nie zakłócają procesu kształcenia / dobór uczniów, terminy prób, wcześniejsze powiadamianie innych nauczycieli o swoich potrzebach, odpowiednie nagradzanie uczniów właściwie zaangażowanych w przygotowanie uroczystości/.
 • Organizator uroczystości lub apelu szkolnego jest zobowiązany, na co najmniej trzy dni przed jej zorganizowaniem, do przedstawienia dyrektorowi szkoły harmonogramu – scenariusza imprezy.
 • Sprzęt nagłaśniający obsługuje nauczyciel lub osoby przez niego wyznaczone pod nadzorem nauczyciela.
 • Organizator uroczystości lub apelu szkolnego ustala elementy muzyczne, dekoracje i wystrój w porozumieniu z nauczycielem plastyki i muzyki, przestrzegając zasady odpowiednio wcześniejszego określenia swoich oczekiwań.

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI, APELI I IMPREZ SZKOLNYCH

 1. Uroczystości szkolne rozpoczynane są od wprowadzenia sztandarowego z zachowaniem ceremoniału szkoły.
 2. Na apele i imprezy szkolne pocztu sztandarowego nie wprowadza się.
 3. Apel prowadzi wyznaczony uczeń lub nauczyciel odpowiedzialny za jego

zorganizowanie.

ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS UROCZYSTOŚCI I APELI SZKOLNYCH

 1. Przed każdym apelem bądź uroczystością szkolną wszyscy uczniowie spotykają się z nauczycielem, z którym mają zajęcia.
 2. W trakcie spotkania nauczyciel ma obowiązek:
  1. sprawdzić obecność uczniów w klasie,
  1. sprawdzić, czy uczniowie posiadają strój galowy,
  1. odnotować w dzienniku ewentualny brak stroju galowego u ucznia,
  1. przeprowadzić krótką pogadankę na temat kulturalnego zachowania się w trakcie uroczystości szkolnej oraz szacunku do symboli narodowych.
 3. Po spotkaniu w klasie, nauczyciel doprowadza uczniów na miejsce uroczystości, a uczniowie zajmują miejsca według wyznaczonych miejsc dla klasy.
 4. Nauczyciel zajmuje miejsce razem z uczniami klasy.
 5. Uczniowie podczas uroczystości lub apelu mają obowiązek:
 6. godnego zachowania się podczas wykonywania hymnu państwowego,
 7. uważnego wysłuchania przekazywanych treści
 8. Po zakończeniu uroczystości uczniowie wraz z nauczycielami opuszczają miejsce zorganizowanej uroczystości i udają się do swoich klas.
 9. W dniu, w którym w szkole odbywają się uroczyste apele, uczniowie zobowiązani są do noszenia stroju galowego określonego w statucie szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz