Stypendium Jana Pawła II

„Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II” dla uczniów

Dyrekcja Szkoły informuje, że ze strony internetowej szkoły

można pobierać wnioski dot. Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II 

Wypełnione dokumenty należy przekazać do szkoły w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 23 czerwca 2022 r. (do godz. 12:00).
O stypendium może ubiegać się osoba spełniająca łącznie kryteria:
– jest mieszkańcem Kalisza zameldowanym na pobyt stały na terenie miasta,
– uczy się w kaliskiej szkole podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i policealnych)
– osiąga dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen dla ucznia szkoły podstawowej:
* średnia ocen w klasie 4-6 minimum 5,70
* średnia ocen w klasie 7-8 minimum 5,20
– dochód na członka rodziny nie przekracza 2 000,00 zł
– posiada wyjątkowe uzdolnienia i odznacza się wzorową postawą społeczno-patriotyczną.

Stypendium przyznawane jest raz w roku i wynosi:

a) w klasach 4-6 szkół podstawowych – 1200 zł.

b) w klasach 7-8 szkół podstawowych – 1400 zł.

Stypendium wypłacane jest jednorazowo.

Wydrukowany i wypełniony wniosek należy złożyć do sekretariatu szkoły

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz