Stypendium socjalne.

Wydział Edukacji informuje, iż w nowym roku szkolnym będzie realizował ponownie zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Kalisza w oparciu o uchwałę Nr XXV/324/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza. (Dz. Urz. Woj. Wielk.2017.305 t.j. z dnia 2017.01.09)

Wnioski na szkolne stypendium tzw. socjalne wnioskodawcy składają w szkołach w terminie do 15.09.2021 r.

Pełnoletni uczeń powinien być sam wnioskodawcą. Jeśli inna osoba składa wniosek w imieniu pełnoletniego ucznia musi mieć pisemne upoważnienie do działania w jego imieniu.

Przypominamy, że świadczenie wychowawcze  z Programu Rodzina 500+ i świadczenie Dobry start (tzw. 300+) nie jest wliczane do dochodu ( prosimy nie załączać tych decyzji do wniosku),a dochód obliczamy zgodnie z  art. 8. ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2020.1876 t.j)

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz